Sportovní areály Sedlčany

Propozice

14. ročník 2018-2019


čl. I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Historie a charakter turnaje
Hokejový hobby turnaj O pohár starosty města, původně pod názvem O pohár vedoucího stadionu, vznikl v roce 2004 současně s otevřením nekryté umělé ledové plochy v Sedlčanech ve velmi skromných podmínkách. Postupem času nabýval na síle a získal si poměrně vysoký kredit jak mezi účastníky, tak ve veřejnosti. Stal se tak dobrou regionální propagací Sedlčan nejen po stránce sportovní, ale i společenské. Jako komerčně nejvýznamnější „zákazník“ městského stadionu dlouhodobě spoluvytváří i dobré podmínky pro rozvoj zejména mládežnického sedlčanského hokeje výkonnostního.

2. Organizace turnaje
Pořadatel: Sportovní areály Sedlčany (SAS), příspěvková organizace Města Sedlčany.
Dovolací orgán (DO): s konečnou platností rozhoduje
a) v zásadních otázkách formy turnaje
b) v případě odvolání se mužstva proti druhoinstančnímu rozhodnutí PK, pokud bylo vyloučeno do konce turnaje nebo pokud bylo vyloučeno z účasti v dalším ročníku turnaje.
Složení: předseda: ředitel SAS Pavel Bednář MT 734232782, e-mail: info@arealysedlcany.cz
členové: předseda PK a předseda komise sportu a tělovýchovy Města Sedlčany.
Řídící orgán (ŘOS): kumuluje činnost komisí sportovně technické a disciplinární. Tímto orgánem je Pohárová komise (PK).
Složení: předseda: František Kadleček 602144555, e-mail frantisek.kadlecek@stadionsedlcany.eu
členové: Miloš Vančura a Ladislav Šach
Sekretář: Jaroslav Rebec MT 739641415, e-mail jaroslav.rebec@stadionsedlcany.eu

Termíny jednání PK: v případě potřeby vždy v pondělí od 18.00 hodin.


čl. II.
SPECIFIKACE

3. Turnaj
se řídí prioritně těmito Propozicemi, rozhodnutími PK a pokud v nich není uvedeno jinak, pravidly a řády ČSLH.
Základní identifikací pro start a pro případnou konfrontaci jsou osobní data hráče, uvedená na tiskopisu „soupiska/zápis o utkání“, ověřitelná platným průkazem totožnosti (OP, CP, ŘP) s aktuální fotografií.
Účast není podmíněna ani omezena jakoukoli registrací. Je založena na důvěře a odpovědnosti každého hráče vůči svému mužstvu, které v případě uvedení nesprávných údajů nebo jejich zamlčení zejména ve vztahu k omezení startu podle bodu 4 nese následky jako celek.
PK si vyhrazuje právo ověřit totožnost hráčů a jimi poskytované osobní údaje vlastní činností.

4. Omezení startu, výjimky a brankáři
Omezení startu - mužstvo může mít na soupisce:
a) jednoho hokejistu jakékoli okresní soutěže organizované Okresním svazem ČSLH i pokud je hrána bez registračních průkazů ČSLH (označen „O“)
b) bývalé výkonnostní hokejisty z věkových kategorií dorostu, juniorů a mužů z krajských a vyšších soutěží ČSLH, případně obdobných zahraničních (označeni „V“) po čekací době, která činí
ba) 2 roky po ukončení činnosti v krajských soutěžích nebo po dovršení věku 40 let
bb) 6 let po ukončení činnosti v ligových soutěžích nebo po dovršení věku 45 let
bc) 10 let po ukončení činnosti v extraligových soutěžích nebo po dovršení věku 50 let
c) u bývalého výkonnostního hráče v kategorii dorostu se čekací doba zkracuje na polovinu
d) počet hráčů uvedených pod písm. b) v aktuálním věku do 40 let je omezen na dva. Na soupisce je takový hráč označen Vm.

Výjimky
a) výše uvedená omezení se nevztahují na hráče z pole, nastupujícího výhradně na postu brankáře, resp. na brankáře, nastupujícího výhradně v poli
b) v součinnosti PK s oddílem LH TJ Tatran může být individuelně povolen start vlastnímu odchovanci TJ Tatran bez čekací doby, přičemž takový hráč je na soupisce označen statutem „Vt“ a nespadá do limitu hráčů „Vm“ podle písm. d). Mužstvo tak může mít na soupisce dva hráče se statutem „Vm“ a dva hráče se statutem „Vt“.
Hráč se statutem „Vt“ však nadále zůstává v gesci oddílu LH TJ Tatran s tím, že může být povolán zpět do oddílu. V případě odmítnutí by pro něj ovšem tímto okamžikem započala řádná čekací doba.

Brankáři
a) brankář není zahrnut do omezení počtu „Vm“ hráčů na soupisce
b) je povolen start „V“ brankářů z mužstev OLH Tatran kromě „jedničky“ A mužstva
c) brankář může být veden na soupiskách dvou mužstev (dvojí brankář), ovšem v takovém případě může hrát výhradně na tomto postu.

5. Mužstvo
může mít na soupisce maximálně 28 hráčů starších 15 let. U hráčů mladších 18 let je nutný písemný souhlas rodičů, odeslaný před zahájením turnaje.

6. Vedoucí mužstva
je „stavitelem“ soupisky mužstva a pokud hráče bezpečně nezná nebo si neprověří „čistotu“ jeho startu, je v případě zjištění porušení podmínek startu takového hráče spoluzodpovědný za následky pro celé mužstvo - viz bod 24.
Je za své mužstvo jediným oprávněným reprezentantem pro komunikaci a jednání s PK.

7. Hráč
může být veden na soupisce jen jednoho mužstva. V případě zamlčených, nepravdivých či jinak nekorektních osobních údajů zejména ve vztahu k bodu 4 vystavuje postihu celé mužstvo. Je-li držitelem registračního průkazu ČSLH, je zodpovědný, resp. nese následky i za jeho případné použití/zneužití v soutěžích ČSLH - viz bod 24.

8. Hrací systém
je řešen ve spolupráci s vedoucími zúčastněných mužstev. Pokud nedojde k dohodě, rozhodne PK. Je samostatnou přílohou těchto Propozic - viz níže.

9. Hrací termíny, rozpisy utkání a skrečovaný termín
Termín začátku soutěže je stanoven na sobotu 8.9.2018. Hrací dny převážně pondělí, středa, pátek, sobota, neděle.
Rozpisy utkání:
1. fáze: do 10. dne v kal. měsíci mužstva obdrží návrh rozpisu utkání na kal. měsíc následující. V případě potřeby se mohou vzájemně domluvit na eventuelní změně/prohození utkání. V takovém případě všichni zainteresovaní tuto změnu potvrdí e-mailem předsedovi PK nejpozději do 15. dne v měsíci k provedení korekce. V případě nepotvrzení změny některým z dotčených mužstev v této lhůtě platí původní návrh.
2. fáze: 16. den v měsíci je rozpis již jako neměnný distribuován a zveřejněn.
Předem skrečované utkání:
V případě, že mužstvo není schopno plánované utkání sehrát a předem jej skrečuje, je povinno uhradit předepsané finanční náklady podle bodu 24 písm. b) s tím, že led bude nabídnut přednostně soupeři z tohoto nesehraného utkání.

10. Hrací doba
je 3x15 minut čistého času, bez čekací doby. Úprava ledu vždy před utkáním a po druhé třetině. Minimální počet hráčů pro utkání není stanoven.
Při zranění brankáře má mužstvo max. 12 minut na převlečení jiného hráče, jinak musí tým nastoupit v šesti hráčích v poli a utkání dohrát. Pokud tak neučiní, je zápas kontumován v jeho neprospěch a mužstvo hradí celou částku za ledovou plochu, časomíru a rozhodčí.
Na utkání včetně rozbruslení je stanoven časový limit 1:40 hod. Po jeho uplynutí může být ukončeno i nedohrané utkání a pokud byly odehrány alespoň 2 třetiny, výsledek je platný.

11. Bezpečnost
Každý hráč absolvuje soutěž na vlastní nebezpečí a všichni účastníci soutěže jsou povini dodržovat návštěvní řád zimního stadionu. Vybavení a výstroj hráčů musí odpovídat platným předpisům ČSLH. Každé mužstvo musí mít k dispozici dvoje dresy, viditelně označené na zádech čísly pro přehlednou identifikaci hráčů. Mužstvo uvedené v rozpisu utkání jako první je mužstvo „domácí“ a má povinnost na žádost rozhodčího přizpůsobit barvu svých dresů odlišně od soupeře. Pro zabezpečení základní zdravotní pomoci je k dispozici ošetřovna stadionu - klíč je u časomíry a u ledařů. V závažnějších případech je nutné přivolat RZS tel.: 155 nebo 112.

12. Automatické tresty
a) druhý OT 10 min.: autostop na jedno nejbližší utkání
b) OT 20 min.: autostop na jedno nejbližší utkání
c) OT 25 min.: autostop na pět nejbližších utkání
pokud PK nerozhodne jinak.
OT udělené v základní části se přenášejí do nadstavby, nevykonané se přenášejí do dalšího ročníku turnaje.
Na hráčské lavičce mohou být při utkání maximálně tři nehrající osoby (např. vedoucí, trenér, kustod). V případě potrestání takové osoby OT pro ni platí stejné následky jako pro hráče. Na lavičku je zakázán přístup osobám neuvedeným na soupisce/zápisu o utkání.

13. Rozhodčí (RO) a pomocní rozhodčí (P RO)
Na každé utkání jsou delegováni nejméně 2 RO + 2 P RO. RO do „zápisu o utkání“ zapíší nebo nadiktují P RO údaje, které pokládají za důležité (zejména výstižný popis důvodů u každého uděleného OT). RO je oprávněn kdykoli v průběhu utkání provést konfrontaci kteréhokoli hráče. Oba RO po utkání zápis podepíší a nechají jej potvrdit kapitány obou mužstev.
P RO - časomíra: mimo obecných plní i další úkoly podle pokynů PK.

14. Výsledky
jsou zpracovávány elektronicky a zveřejňovány na webu www.stadionsedlcany.eu, případně jsou zasílány e-mailem na kontaktní adresy mužstev.

15. Protesty a námitky, rozhodnutí PK a odvolání proti němu, dovolání k DO
a) Protesty a námitky
Protesty a námitky je možno podat výhradně e-mailem nejbližší pracovní den po utkání předsedovi PK. Jsou zpoplatněny - viz bod 23 a do zaplacení nejsou projednávány. Nelze je podávat prostřednictvím tiskopisu „zápis o utkání“.
b) Rozhodnutí PK
První projednání a rozhodnutí probíhá z časových a ekonomických důvodů zpravidla „nepřímo“, tzn. bez účasti stran. Je distribuováno všem mužstvům a zveřeňováno na webu.
c) Odvolání proti rozhodnutí PK
Nesouhlasí-li dotčená strana s rozhodnutím z prvního projednání věci, může podat ve lhůtě do 5 dnů od zveřejnění odvolání.
Odvolání podává vedoucí mužstva výhradně e-mailem předsedovi PK, který na tomto základě svolá účastníky k druhému, tj. “přímému“ jednání. Odvolávající se strana je povinna před takovým jednáním zaplatit poplatek - viz bod 23, jinak komise nejedná a platí její původní rozhodnutí. V případě nedostavení se pozvaného zástupce odvolávající se strany na jednání je tato povinna zaplatit postih - viz body 24 a 25.
d) Dovolání k DO
Nesouhlasí-li dotčená strana ani s rozhodnutím PK z druhého projednání věci, může
v případech uvedených v bodě 2 podat ve lhůtě do 5 dnů od jeho zveřejnění dovolání k pořadateli, resp. DO.
Dovolání podává vedoucí mužstva výhradně e-mailem prostřednictvím předsedy PK. Dovolávající se strana je povinna před jednáním DO zaplatit poplatek - viz bod 23, jinak komise nejedná a platí rozhodnutí PK. Rozhodnutí DO je konečné.

16. Přestupní termín a změny na soupisce
Doplňování, vyřazování a přestupy hráčů lze provádět kdykoli, nejpozději však do 30.12.2018. Jednou vyřazený hráč však nemůže být opětovně dopsán na soupisku téhož mužstva. Při každé změně je nutno zaslat novou soupisku včetně dodatku - viz bod 17 b) e-mailem sekretáři turnaje.

17. Potřebné tiskopisy
a) „Souhlas rodičů“ u hráčů mladších 18. let
b) „Soupiska/Zápis o utkání“ + „dodatek“ o hokejové činnosti/historii výkonnostních (O) nebo bývalých výkonnostních hráčů (V) - viz bod 4.

18. Turnajový tiskopis „soupiska/zápis o utkání“ + „dodatek“
Tyto dokumenty jsou základními dokumenty mužstva v soutěži. Na soupisce jsou strojopisně uvedeni všichni hráči mužstva vč. data narození, vedoucí mužstva, případně trenér. Ručně lze dopsat jen čísla dresů hráčů.
Statut hráčů: Kapitán je označen C, zástupce A, brankář G, hráč okresu O a bývalý výk. hráč vyšších soutěží V.
Jméno hráče, který do utkání nenastoupí, je přeškrtnuto. Takto upravený zápis předkládá rozhodčímu před utkáním “domácí“ mužstvo. “Hostující“ mužstvo předkládá jen jeho část (výstřižek soupisky vč. názvu mužstva).
Potřebný počet těchto tiskopisů si zajišťuje každé mužstvo na vlastní náklady.
V případě použití neoriginální soupisky/zápisu o utkání (oproti uložené v databázi), ručně psané soupisky apod., je utkání automaticky kontumováno v neprospěch provinivšího se mužstva.
V průběhu utkání tento tiskopis slouží výhradně k zápisům rozhodčích.
Soupisku/zápis o utkání včetně dodatku - viz bod 17 písm. b), případně tiskopis podle bodu 17 písm. a) je nutno zaslat výhradně e-mailem nejpozději do 31.8.2018 sekretáři turnaje.

19. Přihlášení do turnaje
Za přihlášku je považováno zaplacení startovného na schůzce dne 10.3.2018.


čl. III.
FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI

20. Startovné
Startovné činí 1500,-Kč a je nevratné. Způsob platby si dohodne vedoucí mužstva individuelně s vedoucím stadionu.

21. Pronájem ledu na turnajové utkání (1 hod. 40 minut)
Pronájem ledu činí 3200,-Kč. V části hrané dvoukolově platí vždy „domácí“ mužstvo, v části hrané jednokolově platí obě mužstva napůl. Způsob platby si dohodne vedoucí mužstva individuelně s vedoucím stadionu.

22. Odměna rozhodčím
Odměna rozhočím činí 700,-Kč. V části hrané dvoukolově platí vždy „domácí“ mužstvo, v části hrané jednokolově platí obě mužstva napůl.

23. Poplatky
a) poplatek za podání námitky/protestu: 300,-Kč
b) poplatek za odvolání proti rozhodnutí PK: 300,-Kč
c) poplatek za dovolání proti rozhodnutí PK k DO: 600,-Kč
V případě uznání námitky, protestu, odvolání nebo dovolání se poplatek vrací.

24. Postihy
a) odhlášení mužstva z turnaje: 5000,- Kč +
- odhlášení do 31.12., pokuta zaplacena: pro hráče zákaz startu do konce stávajícího ročníku
- odhlášení od 1.1., pokuta zaplacena: pro hráče zákaz startu do 20.12. téhož kalendářního roku
- v případě nezaplacení pokuty: pro hráče zákaz startu i v celém dalším ročníku turnaje
b) nedostavení se k utkání: náhrada za pronájem ledu (100%) + odměna rozhodčím (50%) + náhrada soupeři 300,-Kč
c) nedostavení se pozvané strany k jednání PK nebo DO: 500,-Kč
d) zamlčené, nepravdivé či jinak nekorektní údaje k hráčům zejména ve vazbě na bod 4, použití registračního průkazu hráče v soutěži ČSLH:
pokuta až 5000,-Kč, zpětná kontumace výsledků, vyloučení mužstva nebo hráče z turnaje nebo kombinace těchto postihů
e) ostatní delikty: individuálně podle povahy věci.

25. Platební podmínky
Platby za startovné a pronájem ledu je možné zasílat na účet pořadatele (číslo: 205098400/0600) na základě vydané faktury nebo předat v hotovosti odpovědné osobě oproti zjednodušenému daňovému dokladu. Platba na odměnu rozhodčím se předává přímo rozhodčím prostřednictvím P RO - časomíry oproti dokladu o zaplacení.
Platby za poplatky a postihy je nutno předat v hotovosti odpovědné osobě oproti zjednodušenému daňovému dokladu.
Poplatky jsou splatné před projednáváním.
Postihy jsou splatné v hotovosti nejpozději do nejbližšího dalšího soutěžního utkání (náhrada soupeři je vyplacena po dohodě mužstev). V případě jejich včasného nezaplacení není další utkání dlužného mužstva sehráno, výsledek je kontumován v jeho neprospěch a toto mužstvo je povinno uhradit další náhradu za takto nesehrané utkání.

čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
ŘOS si v případech hodných zvláštního zřetele vyhrazuje právo úpravy Propozic i v průběhu turnaje.
Má se zato, že zaplacením startovného přihlášená mužstva přijímají bez výhrad podmínky turnaje uvedené v těchto Propozicích.


Příloha k Propozicím 14. ročníku 2018/2019 hokejového hobby turnaje “O pohár starosty města”

(GDPR)

Pořadatel a hráč na základě přihlášky do soutěže/soupisky/zápisu o utkání ujednali účast hráče na sportovní soutěži pořádané pořadatelem.

Ochrana osobních údajů

Pořadatel, jímž jsou Sportovní areály Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany, IČ 72554541, se jakožto správce osobních údajů (dále jen „pořadatel/“správce“) hráče (jméno, příjmení a datum narození), jenž je subjektem údajů (dále jen „hráč“/“subjekt údajů“), které mu v souvislosti s účastí hráče na sportovní soutěži byly poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace související se zpracováním osobních údajů subjektu údajů jsou obsahem této přílohy, která je nedílnou přílohou umístěnky, a dále jsou uvedeny na webových stránkách Pořadatele: https://www.arealysedlcany.cz/cze/o-organizaci-sas.html

Správce osobních údajů

Jméno:             Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace

IČ:                    72554541

Adresa:                        nám. T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany

E-mail:             info@arealysedlcany.cz

Právní základ pro zpracování

Dohoda o účasti na sportovní soutěži uzavřená na základě přihlášky do soutěže/soupisky/ zápisu o utkání. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá z výše zmíněné dohody, když zpracování je nezbytné pro splnění dohody, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením dohody na žádost tohoto subjektu údajů.

Účel zpracování

Umožnění účasti na sportovní soutěži, její příprava, organizace a vyhodnocení jejích výsledků.

Příjemci osobních údajů

Poskytovatelé údržby informačního systému

Další příjemci dle potřeb a pokynů subjektu údajů

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou pro organizaci, uspořádání sportovní soutěže a vyhodnocení jejích výsledků a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.

Subjekt má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).


 

 

Nejbližší pohárové zápasy

Genemusic - Stará garda Štětkovice

22. březen 2019, 18:30

Bubák Chlum - HC Votice

22. březen 2019, 20:25

Draci - Novit Neveklov

23. březen 2019, 11:45

Rumola - Rybníkáři

23. březen 2019, 13:30

HC Hrádek - Ševci Nový Knín

23. březen 2019, 15:15

Tučňáci Kosova Hora - Medvědi Sedlčany

23. březen 2019, 17:00

Stará garda Štětkovice - Slavoj Obecnice

23. březen 2019, 18:45

Stará garda Štětkovice B - Huroni Vršovice

23. březen 2019, 20:30

Žabáci Solopysky - HC Kňovice

24. březen 2019, 16:30

HC Kačeři Příčovy - Bubák Chlum

24. březen 2019, 18:25

HC Votice - AHC Nový Knín

24. březen 2019, 20:20

HC Miličín - Domino

25. březen 2019, 18:30

River Boys Zvírotice - Genemusic

25. březen 2019, 20:25

HC Olbramovice - DSK Daleké Dušníky

26. březen 2019, 18:30

Čerti Křepenice - HC Votice

26. březen 2019, 20:25

Rybníkáři - Medvědi Sedlčany

27. březen 2019, 18:30

AHC Nový Knín - HC Kačeři Příčovy

27. březen 2019, 20:25

Anketa

žádná anketa není k dispozici