Sportovní areály Sedlčany

Propozice 19.ročník

19. ročník 2023 - 2024

čl. I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 1.   Historie a charakter turnaje
       Hokejový hobby turnaj O pohár starosty města, původně pod názvem O pohár vedoucího stadionu, vznikl v roce 2004 současně s otevřením nekryté umělé ledové plochy v Sedlčanech ve velmi skromných podmínkách. Postupem času nabýval na síle a získal si poměrně vysoký kredit jak mezi účastníky, tak ve veřejnosti. Stal se tak dobrou regionální propagací Sedlčan nejen po stránce sportovní, ale i společenské. Jako komerčně nejvýznamnější „zákazník“ městského stadionu dlouhodobě spoluvytváří i dobré podmínky pro rozvoj zejména mládežnického sedlčanského výkonnostního hokeje.

 2.   Organizace turnaje

      Pořadatel:  Sportovní areály Sedlčany (SAS), příspěvková organizace Města Sedlčany.
Dovolací orgán (DO): s konečnou platností rozhoduje
   a) v zásadních otázkách formy turnaje
   b) v případě odvolání se mužstva proti druhoinstančnímu rozhodnutí PK, pokud bylo vyloučeno do konce turnaje nebo pokud bylo vyloučeno z účasti v dalším ročníku turnaje.
   Složení: předseda: ředitel SAS Pavel Bednář MT 734232782, e-mail: info@arealysedlcany.cz
                    členové: předseda PK a předseda komise sportu a tělovýchovy Města Sedlčany.
      Řídící orgán (ŘOS): kumuluje činnost komisí sportovně technické a disciplinární. Tímto orgánem je Pohárová komise (PK).
   Složení: předseda: František Kadleček 602144555, e-mail frantisek.kadlecek@stadionsedlcany.eu
                   členové: Miloš Vančura a Ladislav Šach
Sekretář: Jakub Kadleček 723888959, e-mail jakkad@seznam.cz
            
      Termíny jednání PK: v případě potřeby v pondělí od 18.00 hodin.

 

 čl. II.
SPECIFIKACE

 3.  Turnaj
      se řídí prioritně těmito Propozicemi, rozhodnutími PK a pokud v nich není uvedeno jinak, pravidly a řády ČSLH.
      Základní identifikací pro start a pro případnou konfrontaci jsou osobní data hráče, uvedená na tiskopisu „soupiska/zápis o utkání“, ověřitelná platným průkazem totožnosti (OP, CP, ŘP) s aktuální fotografií.
      Účast není podmíněna ani omezena jakoukoli registrací. Je založena na důvěře a odpovědnosti každého hráče vůči svému mužstvu, které v případě uvedení nesprávných údajů nebo jejich zamlčení zejména ve vztahu k omezení startu podle bodu 4 nese následky jako celek.
      PK si vyhrazuje právo ověřit totožnost hráčů a jimi poskytované osobní údaje vlastní činností.

 

4.   Omezení startu, výjimky a brankáři
      Omezení startu - mužstvo může mít na soupisce:
      a)   jednoho hokejistu jakékoli okresní soutěže organizované Okresním svazem ČSLH i pokud je hrána bez registračních průkazů ČSLH (označen „O“)

      b) dva hokejisty, z kategorie dorostu, ročník narození 1997 a starší (ti budou označeni statutem „Vd“). Viz PK 04 2020-21
      c)   bývalé výkonnostní hokejisty z věkových kategorií dorostu, juniorů a mužů z krajských a vyšších soutěží ČSLH, případně obdobných zahraničních (označeni „V“) po čekací době, která činí
         ca)   2 roky po ukončení činnosti v krajských soutěžích nebo po dovršení věku 40 let
         cb)   10 let po ukončení činnosti v ligových soutěžích nebo po dovršení věku 45 let
         cc)   15 let po ukončení činnosti v extraligových soutěžích nebo po dovršení věku 50 let
      d)  u bývalého výkonnostního hráče v kategorii dorostu se čekací doba zkracuje na polovinu (individuální řešení PK)
      e) počet hráčů uvedených pod písm. c)  v aktuálním věku do 40 let je omezen na tři. Na

soupisce je takový hráč označen Vm. 
      f) výše uvedená omezení se nevztahují na hráče z pole, nastupujícího výhradně na postu brankáře, resp. na brankáře, nastupujícího výhradně v poli

     
      Výjimky
     a)  omezení startu, resp. označení hráče statutem V se netýká bývalých kmenových hráčů TJ Tatran Sedlčany
      b) v součinnosti PK s oddílem LH TJ Tatran může být individuelně povolen start vlastnímu odchovanci TJ Tatran bez čekací doby, přičemž takový hráč je na soupisce označen statutem „Vt“ a nespadá do limitu hráčů „Vm“ a limitu hráčů „Vd“. Mužstvo tak může mít na soupisce tři hráče se statutem „Vm“, dva hráče se statutem „Vt“ a dva hráče se statutem „Vd“. Do utkání mohou zasáhnout 2 hráči „Vm“, 2 hráči „Vt“ a 2 hráči „Vd“.
   Hráč se statutem „Vt“ však nadále zůstává v gesci oddílu LH TJ Tatran s tím, že může být povolán zpět do oddílu. V případě odmítnutí by pro něj ovšem tímto okamžikem započala řádná čekací doba.

Brankáři:
      a)   brankář není zahrnut do omezení počtu „Vm“ hráčů na soupisce
      b)   je povolen start „V“ brankářů z mužstev  OLH Tatran kromě „jedničky“ A mužstva
      c)   brankář může být veden na soupiskách tří mužstev (trojí brankář), ovšem v takovém případě může hrát výhradně na tomto postu.

 

5.   Mužstvo
      může mít na soupisce maximálně 28 hráčů starších 15 let. U hráčů mladších 18 let je nutný písemný souhlas rodičů, odeslaný před zahájením turnaje.

 

6.   Vedoucí mužstva
      je „stavitelem“ soupisky mužstva a pokud hráče bezpečně nezná nebo si neprověří „čistotu“ jeho startu, je v případě zjištění porušení podmínek startu takového hráče spoluzodpovědný za následky pro celé mužstvo - viz bod 24. 
      Je za své mužstvo jediným oprávněným reprezentantem pro komunikaci a jednání s PK.

 

7.   Hráč
      může být veden na soupisce jen jednoho mužstva. V případě zamlčených, nepravdivých či jinak nekorektních osobních údajů zejména ve vztahu k bodu 4 vystavuje postihu celé mužstvo. Je-li držitelem registračního průkazu ČSLH, je zodpovědný, resp. nese následky i za jeho případné použití/zneužití v soutěžích ČSLH - viz bod 24.

 

8.   Hrací systém
      je samostatnou přílohou těchto Propozic - viz níže.

 

9.   Hrací termíny, rozpisy utkání a skrečovaný termín
      Termín začátku soutěže je stanoven na začátek záři 2023 (9. září). Hrací dny převážně pondělí, středa, pátek, sobota, neděle.
Rozpisy utkání:
      1. fáze: do 5. dne v kal. měsíci mužstva obdrží návrh rozpisu utkání na kal. měsíc následující. V případě potřeby se mohou vzájemně domluvit na eventuelní změně/prohození utkání. V takovém případě všichni zainteresovaní tuto změnu potvrdí e-mailem předsedovi  PK nejpozději do 15. dne v měsíci k provedení korekce. V případě nepotvrzení změny některým z dotčených mužstev v této lhůtě platí původní návrh.
      2. fáze: 16. den v měsíci je rozpis již jako neměnný distribuován a zveřejněn. 
Předem skrečované utkání:
   V případě, že mužstvo není schopno plánované utkání sehrát a předem jej skrečuje, je povinno uhradit předepsané finanční náklady podle bodu 24 písm. b) s tím, že led bude nabídnut přednostně soupeři z tohoto nesehraného utkání.

 

10.  Hrací doba 
       je 3x15 minut čistého času, bez čekací doby. Úprava ledu vždy před utkáním a po druhé třetině. Minimální počet hráčů pro utkání není stanoven.
      Při zranění brankáře má mužstvo max. 12 minut na převlečení jiného hráče, jinak musí tým nastoupit v šesti hráčích v poli a utkání dohrát. Pokud tak neučiní, je zápas kontumován v jeho neprospěch a mužstvo hradí celou částku za ledovou plochu, časomíru a rozhodčí.
      Na utkání včetně rozbruslení je stanoven časový limit 1:40 hod. Po jeho uplynutí může být ukončeno i nedohrané utkání a pokud byly odehrány alespoň 2 třetiny, výsledek je platný. 

11.  Bezpečnost
       Každý hráč absolvuje soutěž na vlastní nebezpečí a všichni účastníci soutěže jsou povini dodržovat návštěvní řád zimního stadionu. Vybavení a výstroj hráčů musí odpovídat platným předpisům ČSLH. Každé mužstvo musí mít k dispozici dvoje dresy, viditelně označené na zádech čísly pro přehlednou identifikaci hráčů. Mužstvo uvedené v rozpisu utkání jako první je mužstvo „domácí“ a má povinnost na žádost rozhodčího přizpůsobit barvu svých dresů odlišně od soupeře. Pro zabezpečení základní zdravotní pomoci je k dispozici ošetřovna stadionu - klíč je u časomíry a u ledařů. V závažnějších případech je nutné přivolat RZS tel.: 155 nebo 112.

 

12.  Automatické tresty                                               
       a)   druhý OT 10 min.: autostop na jedno nejbližší utkání
       b)   OT 20 min.: autostop na jedno nejbližší utkání
       c)   OT 25 min.: autostop na pět nejbližších utkání
pokud PK nerozhodne jinak.
      OT udělené v základní části se přenášejí do nadstavby, nevykonané se přenášejí do dalšího ročníku turnaje.
      Na hráčské lavičce mohou být při utkání maximálně tři nehrající osoby (např. vedoucí, trenér, kustod). V případě potrestání takové osoby OT pro ni platí stejné následky jako pro hráče. Na lavičku je zakázán přístup osobám neuvedeným na soupisce/zápisu o utkání.

 

13.  Rozhodčí (RO) a pomocní rozhodčí (P RO)
       Na každé utkání jsou delegováni nejméně 2 RO + 2 P RO. RO do „zápisu o utkání“ zapíší nebo nadiktují P RO údaje, které pokládají za důležité (zejména výstižný popis důvodů u každého uděleného OT). RO je oprávněn kdykoli v průběhu utkání provést konfrontaci kteréhokoli hráče. Oba RO po utkání zápis podepíší a nechají jej potvrdit kapitány obou mužstev. 
       P RO - časomíra: mimo obecných plní i další úkoly podle pokynů PK.

 

14.  Výsledky
       jsou zpracovávány elektronicky a zveřejňovány na webu www.stadionsedlcany.eu

 

15.  Protesty a námitky, rozhodnutí PK a odvolání proti němu, dovolání k DO                                         
   a) Protesty a námitky 
             Protesty a námitky je možno podat výhradně e-mailem nejbližší pracovní den po utkání předsedovi PK. Jsou zpoplatněny - viz bod 23 a do zaplacení nejsou projednávány. Nelze je podávat prostřednictvím tiskopisu „zápis o utkání“.
   b) Rozhodnutí PK 
             První projednání a rozhodnutí probíhá z časových a ekonomických důvodů zpravidla „nepřímo“, tzn. bez účasti stran. Je distribuováno všem mužstvům a zveřejňováno na webu.
   c) Odvolání proti rozhodnutí PK 
             Nesouhlasí-li dotčená strana s rozhodnutím z prvního projednání věci, může podat ve lhůtě do 5 dnů od zveřejnění odvolání.
      Odvolání podává vedoucí mužstva výhradně e-mailem předsedovi PK, který na tomto základě svolá účastníky k druhému, tj. “přímému“ jednání. Odvolávající se strana je povinna před takovým jednáním zaplatit poplatek - viz bod 23, jinak komise nejedná a platí její původní rozhodnutí. V případě nedostavení se pozvaného zástupce odvolávající se strany na jednání je tato povinna zaplatit postih - viz body 24 a 25. 
   d) Dovolání k DO
             Nesouhlasí-li dotčená strana ani s rozhodnutím PK z druhého projednání věci, může
 v případech uvedených v bodě 2 podat ve lhůtě do 5 dnů od jeho zveřejnění dovolání k pořadateli, resp. DO.
      Dovolání podává vedoucí mužstva výhradně e-mailem prostřednictvím předsedy PK. Dovolávající se strana je povinna před jednáním DO zaplatit poplatek - viz bod 23, jinak komise nejedná a platí rozhodnutí PK. Rozhodnutí DO je konečné.

 

16.  Přestupní termín a změny na soupisce
       Doplňování, vyřazování a přestupy hráčů lze provádět kdykoli, nejpozději však do 31.12.2023. Jednou vyřazený hráč však nemůže být opětovně dopsán na soupisku téhož mužstva. Při každé změně je nutno zaslat novou soupisku včetně dodatku - viz bod 17 b) e-mailem sekretáři turnaje.

17.  Potřebné tiskopisy
      a)  „Souhlas rodičů“ u hráčů mladších 18. let
      b)  „Soupiska/Zápis o utkání“ + „dodatek“ o hokejové činnosti/historii výkonnostních (O) nebo bývalých výkonnostních hráčů (V) - viz bod 4.

 

18.  Turnajový tiskopis „soupiska/zápis o utkání“ + „dodatek“
       Tyto dokumenty jsou základními dokumenty mužstva v soutěži. Na soupisce jsou strojopisně uvedeni všichni hráči mužstva vč. data narození, vedoucí mužstva, případně trenér. Ručně lze dopsat jen čísla dresů hráčů.
      Statut hráčů: Kapitán je označen C, zástupce A, brankář G, hráč okresu O a bývalý výk. hráč vyšších soutěží V. 
   Jméno hráče, který do utkání nenastoupí, je přeškrtnuto. Takto upravený zápis předkládá rozhodčímu před utkáním “domácí“ mužstvo. “Hostující“ mužstvo předkládá jen jeho část (výstřižek soupisky vč. názvu mužstva). 
      Potřebný počet těchto tiskopisů si zajišťuje každé mužstvo na vlastní náklady.
      V případě použití neoriginální soupisky/zápisu o utkání (oproti uložené v databázi), ručně psané soupisky apod., je utkání automaticky kontumováno v neprospěch provinivšího se mužstva.
      V průběhu utkání tento tiskopis slouží výhradně k zápisům rozhodčích.
      Soupisku/zápis o utkání včetně dodatku - viz bod 17 písm. b), případně tiskopis podle bodu 17 písm. a) je nutno zaslat výhradně e-mailem nejpozději do 18. 8. 2023 sekretáři turnaje.

 

19.  Přihlášení do turnaje
       Za přihlášku je považováno zaslání emailu na sekretáře turnaje a zaplacení startovného do 30. 4. 2023.

 čl. III.
 FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI

 20.  Startovné
        Startovné v sezóně 2023-24 je 2.000,- Kč.

 

21.  Pronájem ledu na turnajové utkání (1 hod. 40 minut)  
       Pronájem ledu činí 3600,-Kč. V části hrané dvoukolově platí vždy „domácí“ mužstvo, je možnost po dohodě mezi týmy zaplatit tyto zápasy napůl (příjmový doklad bude vždy psán na domácí mužstvo). V části hrané jednokolově platí obě mužstva napůl. Způsob platby si dohodne vedoucí mužstva individuelně s vedoucím stadionu.

 

22. Odměna rozhodčím
      Odměna rozhodčím činí 1000,-Kč. V části hrané dvoukolově platí vždy „domácí“ mužstvo, v části hrané jednokolově platí obě mužstva napůl.

 

23. Poplatky:

   a)   nenávratný poplatek za podání námitky/protestu: 300,-Kč
   b)   poplatek za odvolání proti rozhodnutí PK: 500,-Kč
   c)   poplatek za dovolání proti rozhodnutí PK k DO: 500,-Kč
V případě uznání odvolání nebo dovolání se poplatek vrací.

24. Postihy:
a)  odhlášení mužstva z turnaje: 5000,- Kč + poplatek za neodehrané zápasy v následujících 30 dnech od podání odhlášky +
- odhlášení do 31.12., pokuta zaplacena:   pro hráče zákaz startu do konce stávajícího ročníku
- odhlášení od 1.1., pokuta zaplacena:       pro hráče zákaz startu do 20.12. téhož kalendářního roku
- v případě nezaplacení pokuty:   pro hráče zákaz startu i v celém dalším ročníku turnaje

- PK bude individuelně řešit přestupy hráčů v průběhu sezóny

- v případě, že se mužstvo odhlásí v průběhu soutěže a hráči, kteří přestoupí před odhlášením, tak  PK může dle propozic jim nepovolit další pokračování v soutěži (1. soupiskou počínaje)

   b)  nedostavení se k utkání: náhrada za pronájem ledu (100%) + odměna rozhodčím (50%) + náhrada soupeři 500,-Kč  
   c)  nedostavení se pozvané strany k jednání PK nebo DO: 500,-Kč 
   d)  zamlčené, nepravdivé či jinak nekorektní údaje k hráčům zejména ve vazbě na bod 4, použití
        registračního průkazu hráče v soutěži ČSLH: 
        - pokuta až 5000,-Kč, zpětná kontumace výsledků, vyloučení mužstva nebo hráče z turnaje nebo kombinace těchto postihů
   e)  ostatní delikty: individuálně podle povahy věci.

25. Platební podmínky
      Platby za startovné a pronájem ledu je možné zasílat na účet pořadatele (číslo: 205098400/0600) na základě vydané faktury nebo předat v hotovosti odpovědné osobě oproti zjednodušenému daňovému dokladu. Platba na odměnu rozhodčím se předává přímo rozhodčím prostřednictvím P RO - časomíry oproti dokladu o zaplacení.
      Platby za poplatky a postihy je nutno předat v hotovosti odpovědné osobě oproti zjednodušenému daňovému dokladu.
   Poplatky jsou splatné před projednáváním.
   Postihy jsou splatné v hotovosti nejpozději do nejbližšího dalšího soutěžního utkání (náhrada soupeři je vyplacena po dohodě mužstev). V případě jejich včasného nezaplacení není další utkání dlužného mužstva sehráno, výsledek je kontumován v jeho neprospěch a toto mužstvo je povinno uhradit další náhradu za takto nesehrané utkání.
       

čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

       ŘOS si v případech hodných zvláštního zřetele vyhrazuje právo úpravy Propozic i v průběhu turnaje.
       Má se zato, že zaplacením startovného přihlášená mužstva přijímají bez výhrad podmínky turnaje uvedené v těchto Propozicích.

 

 

 

 

- ceny:

* pohár za kanadské bodování po základní části

* 3x prezidentské poháry (za základní část – skupina/liga)

* 3x pohár pro poražené finalisty play off

* 3x pohár pro vítěze finále play off + 3x putovní poháry (vrátit na začátku dalšího ročníku)

- putovní pohár bude předán mužstvu, které bude přihlášeno do následujícího ročníku 

Nejbližší pohárové zápasy


Anketa

žádná anketa není k dispozici

Sponzoři zimního stadionu

Partneři zimního stadionu

Obdobné soutěže

Příbram
Benešov
Vlašim