Sportovní areály Sedlčany

GDPR


Pořadatel a hráč na základě přihlášky do soutěže/soupisky/zápisu o utkání ujednali účast hráče na sportovní soutěži pořádané pořadatelem.

Ochrana osobních údajů:
Pořadatel, jímž jsou Sportovní areály Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany, IČ 72554541, se jakožto správce osobních údajů (dále jen „pořadatel/“správce“) hráče (jméno, příjmení a datum narození), jenž je subjektem údajů (dále jen „hráč“/“subjekt údajů“), které mu v souvislosti s účastí hráče na sportovní soutěži byly poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Informace související se zpracováním osobních údajů subjektu údajů jsou obsahem této přílohy, která je nedílnou přílohou umístěnky, a dále jsou uvedeny na webových stránkách Pořadatele: https://www.arealysedlcany.cz/cze/o-organizaci-sas.html

Správce osobních údajů:
Jméno: Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace  IČ: 72554541
Adresa: nám. T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany       E-mail: info@arealysedlcany.cz

Právní základ pro zpracování:
Dohoda o účasti na sportovní soutěži uzavřená na základě přihlášky do soutěže/soupisky/ zápisu o utkání. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá z výše zmíněné dohody, když zpracování je nezbytné pro splnění dohody, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením dohody na žádost tohoto subjektu údajů.

Účel zpracování:
Umožnění účasti na sportovní soutěži, její příprava, organizace a vyhodnocení jejích výsledků.

Příjemci osobních údajů:
Poskytovatelé údržby informačního systému

Další příjemci dle potřeb a pokynů subjektu údajů:

Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou pro organizaci, uspořádání sportovní soutěže a vyhodnocení jejích výsledků a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva subjektu údajů:
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
Subjekt má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).


 

Nejbližší pohárové zápasy


Anketa

žádná anketa není k dispozici

Sponzoři zimního stadionu

Partneři zimního stadionu

Obdobné soutěže

Příbram
Benešov
Vlašim